Programul Rabla 2011 | Rabla 2011 | Bursa Rabla 2011 | Rabla Q&A


Vand / Cumpar voucher Rabla 2011
Monitorul oficial – Rabla 2011

ORDIN nr. 1683 din 10 decembrie 2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.102 din 12 noiembrie 2009 al Serviciului strategii ?i
promovare programe din cadrul Administra?iei Fondului pentru Mediu,
în baza art. 13 alin. (2) lit. q) ?i a art. 131 alin. (3) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 105/2006,
cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hot?rârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea ?i func?ionarea
Ministerului Mediului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,
ministrul mediului, interimar, emite urm?torul ordin:

Art. 1
Se aprob? Ghidul de finan?are a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional, prev?zut în
anexa care face parte integrant? din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intr? în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 3
Prezentul ordin se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
ANEXA:
GHID DE FINAN?ARE a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional
Publicat în Monitorul Oficial cu num?rul 921 din data de 29 decembrie 2009
Forma sintetic? la data 04-ian-2010. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® ?i tehnologia Acte
Sintetice sunt m?rci înregistrate ale Wolters Kluwer.
Ministrul mediului, interimar,
Elena Gabriela Udrea

GHID DE FINAN?ARE din 10 decembrie 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional

Forma sintetic? la data 04-ian-2010. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® ?i tehnologia Acte Sintetice sunt m?rci
înregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 29-dec-2009 actul a fost aprobat de Ordinul 1683/2009 )

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

CAPITOLUL I: Dispozi?ii generale

Art. 1: Rolul Ghidului de finan?are a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional
(1) Ghidul de finan?are a Programului de stimulare a înnoirii Parcului na?ional auto, denumit în continuare ghid,
constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informa?ii esen?iale privind derularea Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional, denumit în continuare program.
(2) Ghidul con?ine dispozi?ii privind:
a) sursa de finan?are, suma prev?zut? ?i durata de aplicare a programului;
b) cuantumul ?i condi?iile de acordare a primei de casare;
c) categoriile de persoane eligibile care pot participa în cadrul programului;
d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

Art. 2: Defini?ii
În sensul prezentului ghid, termenii ?i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea – Administra?ia Fondului pentru Mediu;
b) autoturism – autovehicul apar?inând categoriei de folosin?? M1, conceput ?i construit pentru transportul de pasageri
?i care are, în afara locului conduc?torului, cel mult 8 locuri pe scaune;
c) autoutilitar? u?oar? – autovehicul apar?inând categoriei de folosin?? N1, conceput ?i construit pentru transportul de
m?rfuri, având o mas? maxim? ce nu dep??e?te 3,5 tone;
d) autovehicul nou – orice autoturism sau autoutilitar? u?oar?, care nu a fost înmatriculat/înmatriculat? niciodat?;
e) autovehicul uzat – orice autoturism sau autoutilitar? u?oar? înmatriculat/înmatriculat? în România ?i având o
vechime mai mare sau egal? cu 10 ani de la anul fabrica?iei, care con?ine cumulativ urm?toarele componente
esen?iale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, ?asiul, precum ?i echipamentele electronice de gestionare a
func?iilor vehiculului ?i dispozitivul catalizator, dac? acestea au fost prev?zute din fabrica?ie;
f) colector – persoan? juridic?, operator economic autorizat s? desf??oare activit??i de colectare a vehiculelor scoase
din uz, potrivit prevederilor Hot?rârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu
modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i care a încheiat cu Autoritatea un protocol de distribu?ie a tichetelor valorice,
denumit în continuare protocol;
g) criterii de eligibilitate – normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ;
h) documente aferente tichetului valoric – certificatul de înmatriculare, certificatul de distrugere ?i certificatul de
radiere din eviden?a circula?iei a autovehiculului uzat;
i) persoan? eligibil? – persoana fizic? sau persoana juridic? de drept public ori de drept privat, care îndepline?te
criteriile de eligibilitate;
j) proprietar – persoana fizic? având domiciliul sau re?edin?a în România, care de?ine în proprietate, indiferent de data
dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele s?u, ori, dup? caz, mo?tenitorii s?i; persoana
juridic? român? care de?ine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat
pe numele s?u;
k) proprietar înscris – persoana fizic? care ob?ine de la produc?torul validat, în baza tichetului valoric ?i a documentelor
aferente acestuia, nota de înscriere în program; proprietarul, persoan? juridic?, al c?rui dosar de înscriere în program
a fost aprobat de Autoritate;
l) prima de casare – parte din pre?ul de achizi?ie a unui autovehicul nou, suportat? prin modalitate nerambursabil? din
Fondul pentru mediu ?i exprimat? printr-un tichet valoric ob?inut în schimbul pred?rii spre casare a unui autovehicul
uzat;
m) produc?tor – persoan? juridic?, operator economic produc?tor de autovehicule sau importator autorizat de
autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;
n) produc?tor validat – produc?torul al c?rui dosar de validare în program a fost aprobat de Autoritate;
o) sesiune de înscriere – perioada de timp determinat?, în interiorul c?reia proprietarul, persoan? juridic?, poate
depune la Autoritate dosarul de înscriere;
p) sesiune de validare – perioada de timp determinat?, în interiorul c?reia produc?torul poate depune la Autoritate
dosarul de validare;
q) tichet valoric – documentul a c?rui valoare nominal? reprezint? echivalentul primei de casare;
r) utilizarea tichetului valoric – depunerea tichetului valoric la un produc?tor validat pân? cel mai târziu la data înscris?
în cuprinsul s?u, în scopul achizi?ion?rii unui autovehicul nou.

Art. 3: Obiectul, scopul ?i obiectivele programului
(1) Obiectul programului îl reprezint? finan?area nerambursabil? acordat? din Fondul pentru mediu pentru
achizi?ionarea autovehiculelor noi, mai pu?in poluante, în schimbul tichetelor valorice ob?inute în urma pred?rii spre
casare a autovehiculelor uzate.
(2) Scopul programului îl constituie îmbun?t??irea calit??ii mediului prin înnoirea Parcului auto na?ional.
(3) Programul vizeaz? atingerea urm?toarelor obiective de protec?ie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor polu?rii aerului asupra mediului ?i s?n?t??ii popula?iei, cauzate de emisiile de gaze de
e?apament de la autovehiculele uzate;
b) încadrarea emisiilor în valorile limit? admise la nivel european, pentru aerul ambiental;
c) diminuarea efectelor polu?rii solului ?i apei cauzate de scurgerile de substan?e periculoase de la autovehiculele
uzate;
d) prevenirea form?rii de?eurilor ca urmare a abandon?rii autovehiculelor uzate ?i atingerea ?intelor prev?zute de
acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea ?i reciclarea de?eurilor provenite din vehiculele uzate.
(4) Nu intr? sub inciden?a prevederilor prezentului ghid:
a) autovehiculul uzat a c?rui prim? înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;
b) autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare ?i num?r de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin
efectul prevederilor art. 6 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor m?suri privind
vehiculele rutiere înmatriculate, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 432/2006.

Art. 4: Aria geografic? de aplicare a programului
Programul se aplic? la nivel na?ional.

Art. 5: Sursa de finan?are ?i suma prev?zut? pentru derularea programului
(1) Finan?area programului se realizeaz? de c?tre Autoritate din Fondul pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz? anual, în limita fondurilor prev?zute cu aceast? destina?ie prin bugetul anual de venituri ?i
cheltuieli al Fondului pentru mediu ?i al Autorit??ii, aprobat prin hot?râre a Guvernului.

Art. 6: Prima de casare
(1) Cuantumul primei de casare se stabile?te prin ordin al conduc?torului autorit??ii publice centrale pentru protec?ia
mediului.
(2) Prima de casare este exprimat? printr-un tichet valoric cu valoare nominal?.
(3) Pentru anul 2010, valoarea nominal? a tichetului valoric este de 3.800 lei.
(4) Pentru achizi?ionarea unui autovehicul nou se pot utiliza unul, dou? sau cel mult trei tichete valorice.
(5) Se pot achizi?iona mai multe autovehicule noi, în condi?iile stipulate la alin. (4).
(6) Valoarea nominal? a tichetului valoric/tichetelor valorice se scade de c?tre produc?torul validat din pre?ul de
comercializare al autovehiculului nou, diferen?a fiind asigurat? de c?tre proprietarul înscris din surse financiare proprii,
inclusiv credite bancare sau prin finan?are în baza unui contract de leasing financiar.

Art. 7: Condi?ii de acordare a primei de casare
(1) Poate beneficia de prima de casare proprietarul, persoan? fizic?, care îndepline?te cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, ob?inând certificatul de distrugere ?i tichetul valoric;
b) a radiat din eviden?a circula?iei autovehiculul uzat, ob?inând certificatul de radiere;
c) s-a înscris la un produc?tor validat în vederea achizi?ion?rii autovehiculului nou, în baza tichetului valoric ?i a
documentelor aferente, ob?inând o not? de înscriere;
d) a achizi?ionat autovehiculul nou de la produc?torul validat care a eliberat nota de înscriere, dup? declararea de
c?tre Autoritate a autenticit??ii tichetului valoric.
(2) Poate beneficia de prima de casare persoana fizic? care îndepline?te cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) a dobândit tichetul valoric ?i documentele aferente de la un proprietar, persoan? fizic?, care a predat spre casare ?i
a radiat din eviden?a circula?iei autovehiculul uzat;
b) s-a înscris la un produc?tor validat în vederea achizi?ion?rii autovehiculului nou, în baza tichetului valoric ?i a
documentelor aferente dobândite potrivit lit. a), ob?inând o not? de înscriere;
c) a achizi?ionat autovehiculul nou de la produc?torul validat care a eliberat nota de înscriere, dup? declararea de c?tre
Autoritate a autenticit??ii tichetului valoric.
(3) Beneficiaz? de prima de casare proprietarul, persoan? juridic?, care îndepline?te cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) i-a fost aprobat? cererea de finan?are ?i este inclus pe lista proprietarilor înscri?i publicat? pe pagina de internet a
Autorit??ii;
b) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, ob?inând certificatul de distrugere ?i tichetul valoric;
c) a radiat din eviden?a circula?iei autovehiculul uzat, ob?inând certificatul de radiere;
d) s-a înscris la un produc?tor validat în vederea achizi?ion?rii autovehiculului nou, în baza tichetului valoric ?i a
documentelor aferente, ob?inând o not? de înscriere;
e) a achizi?ionat autovehiculul nou de la produc?torul validat care a eliberat nota de înscriere, dup? declararea de
c?tre Autoritate a autenticit??ii tichetului valoric,
(4) Utilizarea tichetului valoric se face pân? cel mai târziu la data înscris? în cuprinsul s?u.
(5) Neutilizarea tichetului valoric pân? cel mai târziu la data înscris? în cuprinsul s?u atrage:
a) dec?derea proprietarului din dreptul de a achizi?iona autovehiculul nou prin program;
b) dec?derea proprietarului din dreptul de a utiliza tichetul valoric.
CAPITOLUL II: Categorii de persoane eligibile ?i criterii de eligibilitate

Art. 8: Produc?torul
Este eligibil produc?torul care îndepline?te, cumulativ, urm?toarele criterii de eligibilitate:
a) este persoan? juridic? român?, operator economic, constituit? potrivit Legii nr. 31/1990 privind societ??ile
comerciale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) are ca obiect de activitate produc?ia de autovehicule ?i/sau comercializarea de autovehicule noi;
c) func?ioneaz? legal ?i de?ine autoriza?iile/acordurile/avizele necesare desf??ur?rii activit??ii;
d) are îndeplinite obliga?iile de plat? a taxelor, impozitelor ?i contribu?iilor c?tre bugetul de stat, bugetele locale, Fondul
pentru mediu;
e) nu este înregistrat cu fapte sanc?ionate de legisla?ia financiar?, vamal?, precum ?i cu fapte care privesc disciplina
financiar?;
f) are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu
reprezentând finan?are sau cofinan?are nerambursabil? a proiectelor pentru protec?ia mediului”;
g) nu se afl? în procedur? de insolven?? sau lichidare judiciar? ?i nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare;
h) nu sponsorizeaz? activit??i cu efect negativ asupra mediului.

Art. 9: Colectorul
Este eligibil colectorul care îndepline?te, cumulativ, urm?toarele criterii de eligibilitate:
a) este persoan? juridic? român?, operator economic, constituit? potrivit Legii nr. 31/1990, republicat?, cu
modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) are ca obiect de activitate colectarea vehiculelor scoase din uz sau colectarea ?i tratarea vehiculelor scoase din uz;
c) func?ioneaz? legal ?i de?ine autoriza?iile/acordurile/avizele necesare desf??ur?rii activit??ii ?i este autorizat potrivit
prevederilor Hot?rârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
d) emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în nume propriu, în calitate de operator economic
autorizat s? desf??oare activit??i de colectare ?i tratare a vehiculelor scoase din uz, sau are încheiat contract cu un
operator economic autorizat s? colecteze ?i/sau s? trateze vehicule scoase din uz ?i în numele c?ruia emite certificate
de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în cazul în care este autorizat doar pentru colectarea acestora;
e) se afl? inclus în lista actualizat? periodic de Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului.

Art. 10: Proprietarul
(1) Este eligibil? persoana fizic? care îndepline?te, cumulativ, urm?toarele criterii:
a) de?ine calitatea de proprietar;
b) inten?ioneaz? s? ob?in? tichetul valoric de la un colector în vederea achizi?ion?rii unui autovehicul nou prin program
sau în vederea înstr?in?rii acestuia ?i a documentelor aferente c?tre o alt? persoan? fizic?.
(2) Este eligibil? persoana fizic? care îndepline?te, cumulativ, urm?toarele criterii:
a) de?ine sau nu calitatea de proprietar;
b) inten?ioneaz? s? dobândeasc? de la proprietarul prev?zut la alin. 1 tichetul valoric ?i documentele aferente în
vederea achizi?ion?rii unui autovehicul nou prin program.
(3) Sunt eligibile urm?toarele persoane juridice:
a) unitatea administrativ-teritorial?: comun?, ora?, municipiu, jude?, legal înfiin?at ?i delimitat, administrat conform
Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) unitatea de înv???mânt de stat sau privat? ori institu?ia de înv???mânt de stat sau privat?, înfiin?at? ?i organizat?
în baza Legii înv???mântului nr. 84/1995, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, acreditat?;
c) institu?ia public?, central? sau local?, înfiin?at? conform legii;
d) organiza?ia neguvernamental? înfiin?at? în temeiul Ordonan?ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i
funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, cu modific?rile ulterioare;
e) operatorul economic constituit potrivit Legii nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(4) Proprietarul, persoana juridic?, trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele criterii de eligibilitate generale:
a) de?ine în proprietate unul sau mai multe autovehicule uzate;
b) ac?ioneaz? în nume propriu;
c) are îndeplinite obliga?iile de plat? a taxelor, impozitelor ?i contribu?iilor c?tre bugetul de stat, bugetele locale,
Fondul pentru mediu;
d) nu este înregistrat cu fapte sanc?ionate de legisla?ia financiar?, vamal?, precum ?i cu fapte care privesc disciplina
financiar?;
e) dup? caz, nu are suspendate activit??ile economice, nu este insolvabil sau în încetare de pl??i, nu se afl? în
procedur? de insolven?? sau lichidare ori reorganizare judiciar? sau în stare de faliment ?i nu face obiectul unei
proceduri legale în justi?ie pentru declararea acestora, precum ?i pentru alt? situa?ie similar?, potrivit prevederilor
legale în vigoare, nu se afl? în procedur? de lichidare/dizolvare/desfiin?are;
f) nu sponsorizeaz? activit??i cu efect negativ asupra mediului;
g) a adoptat prin forul s?u deliberativ hot?rârea/decizia/dispozi?ia de participare la program.
(5) În cazul operatorului economic, acesta trebuie s? îndeplineasc? ?i urm?toarele criterii de eligibilitate specifice:
a) nu este considerat “Firm? în dificultate”, conform Instruc?iunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru
salvarea ?i restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;
b) nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale ?i incompatibile, ca urmare
a unei decizii a Comisiei Europene;
c) valoarea total? a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioad? de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali preceden?i ?i anul
fiscal în cursul c?ruia se înscrie în program), cumulat? cu valoarea aloc?rii financiare acordate în baza schemei de
ajutor de stat de minimis aprobat? prin dispozi?ie a pre?edintelui Autorit??ii nu dep??e?te echivalentul în lei, la data
depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro, dac? activeaz? în sectorul transporturilor).

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

CAPITOLUL III: Participarea în cadrul programului
SEC?IUNEA 1: Produc?torul

Art. 11: Sesiunea de validare
(1) Perioada de organizare a sesiunii de validare se aprob? prin dispozi?ie a pre?edintelui Autorit??ii.
(2) Dispozi?ia prev?zut? la alin. (1) se public? pe pagina de internet a Autorit??ii, cu cel pu?in 5 zile înainte de data
deschiderii sesiunii de validare.

Art. 12: Depunerea dosarului de validare
(1) Produc?torul care întrune?te, cumulativ, criteriile prev?zute la art. 8 poate depune dosarul de validare în cadrul
sesiunii de validare organizate de Autoritate.
(2) Dosarul de validare se depune legat, paginat ?i opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura
Autorit??ii, la adresa: Administra?ia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucure?ti, Splaiul Independen?ei nr. 294, corp
A, sectorul 6, cod po?tal 060031.
(3) Plicul care con?ine dosarul de validare poate fi transmis ?i prin po?t?, cu confirmare de primire, cu condi?ia ca
data de expediere, eviden?iat? prin ?tampila po?tei, s? nu dep??easc? data-limit? aferent? sesiunii de validare.
(4) Produc?torul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, urm?toarele informa?ii:
a) denumirea ?i adresa sa complet?;
b) titlul: “Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional pentru anul …….. ” -
Produc?tor;
c) sesiunea de validare.
(5) Autoritatea nu r?spunde pentru situa?ia în care plicurile transmise prin po?t? sunt recep?ionate dup? 5 zile
lucr?toare de la data-limit? aferent? sesiunii de validare, chiar dac? data de expediere, eviden?iat? prin ?tampila
po?tei, nu dep??e?te data-limit? de depunere; în acest caz, dosarul de validare nu mai face obiectul analizei ?i
evalu?rii.
(6) La data recep?ion?rii plicului con?inând dosarul de validare, acesta prime?te de la registratura Autorit??ii un num?r
de înregistrare, în ordinea sosirii.
(7) Documentele cuprinse în dosarul de validare care sunt ilizibile sau care con?in ?ters?turi ori modific?ri, precum ?i
cele incomplete sau con?inând date ?i informa?ii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
(8) Dosarul de validare trebuie s? cuprind? urm?toarele documente:
a) cererea de finan?are, conform modelului prev?zut în anexa nr. 1, în original;
b) actul de înfiin?are (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în
copie;
c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comer?ului, împreun? cu toate anexele, sau/?i certificatul
constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea
formalit??ilor la înregistrarea în registrul comer?ului a persoanelor fizice, asocia?iilor familiale ?i persoanelor juridice,
înregistrarea fiscal? a acestora, precum ?i la autorizarea func?ion?rii persoanelor juridice, cu modific?rile ?i
complet?rile ulterioare, pentru sediul social ?i punctul/punctele de lucru prin care se inten?ioneaz? comercializarea
autovehiculelor noi în cadrul programului, în copie;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comer?ului, în original ?i nu mai vechi de 30 de zile la data
depunerii dosarului de validare, din care s? rezulte: datele de identificare a produc?torului, codul unic de înregistrare,
capitalul social, obiectul principal de activitate ?i activit??ile secundare de activitate, administratorii,
ac?ionarii/asocia?ii ?i situa?ia juridic?;
e) copia actului de identitate al reprezentantului legal;
f) procura notarial? prin care reprezentantul legal al produc?torului împuternice?te persoana care îl reprezint? în
rela?ia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semn?rii contractului de finan?are, ?i copia actului de identitate al
persoanei împuternicite, dac? este cazul;
g) certificatul de înregistrare fiscal?, corespunz?tor formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prev?zut în anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscal? a
contribuabililor, cu modific?rile ulterioare, în copie;
h) certificatul de atestare fiscal?, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice,
valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;
i) certificatul/certificatele de atestare fiscal? emis/emise de c?tre direc?ia/direc?iile de taxe ?i impozite locale,
valabil/valabile la data depunerii dosarului de validare, pentru sediul social ?i punctul/punctele de lucru prin care se
inten?ioneaz? comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original;
j) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, valabil
la data depunerii dosarului de validare, în original;
k) certificatul de atestare privind obliga?iile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de validare, în
original;
l) formularul de raportare contabil? la încheierea ultimului exerci?iu financiar, vizat de organele teritoriale de
specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, înso?it, dup? caz, de raportul administratorilor ?i al comisiei de cenzori
sau raportul de audit, formularul de raportare contabil? semestrial?, vizat de organele teritoriale de specialitate ale
Ministerului Finan?elor Publice, precum ?i ultima balan?? de verificare lunar?, în copii;
m) certific?rile/înregistr?rile comunitare sau na?ionale de tip pentru autovehiculele noi propuse a fi comercializate
prin program, în copii, sau dovada calit??ii de importator ori de reprezentant autorizat al
produc?torului/importatorului de autovehicule noi, în copie;
n) documentul doveditor al deschiderii contului “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu
reprezentând finan?are sau cofinan?are nerambursabil? a proiectelor pentru protec?ia mediului”; acesta poate fi
prezentat cel mai târziu la data încheierii contractului;
o) proiectul privind diminuarea polu?rii prin înnoirea Parcului auto na?ional conform modelului prev?zut în anexa nr.
2, în original.
(9) În situa?ia valid?rii, produc?torul prezint? pân? cel mai târziu la data încheierii contractului de finan?are cu
Autoritatea originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urm? s? fie certificate “Conform
cu originalul” de c?tre personalul Autorit??ii.

Art. 13: Validarea produc?torului
(1) Validarea produc?torului se face în urma analizei ?i evalu?rii documentelor cuprinse în dosarul de validare depus
de c?tre acesta.
(2) În vederea analizei ?i evalu?rii documentelor cuprinse în dosarul de validare, prin dispozi?ie a pre?edintelui
Autorit??ii, se nume?te Comisia de analiz? ?i evaluare, constituit? din personal din cadrul Autorit??ii.
(3) Comisia de analiz? ?i evaluare verific? îndeplinirea de c?tre produc?tor a criteriilor de eligibilitate, completând fi?a
de evaluare a eligibilit??ii produc?torului, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 3.
(4) În baza propunerii Comisiei de analiz? ?i evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprob? validarea
produc?torului sau respinge dosarul de validare al acestuia.
(5) Comisia de analiz? ?i evaluare ?i/sau structurile de decizie ale Autorit??ii pot solicita produc?torului orice
documente sau informa?ii suplimentare considerate esen?iale/necesare pentru fundamentarea hot?rârii/deciziei de
aprobare a valid?rii.

Art. 14: Perfectarea contractului de finan?are nerambursabil?
(1) Modelul de contract de finan?are nerambursabil?, denumit în continuare contract, este prev?zut în anexa nr. 4 ?i
cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, f?r? a fi prohibit? ad?ugarea de c?tre Autoritate a unor noi clauze de
extrac?ie legal? ?i/sau renun?area justificat? la unele dintre acestea, precum ?i modificarea lor, dac? aceste ac?iuni
sunt esen?iale pentru îndeplinirea contractului ?i atingerea scopului ?i obiectivelor programului. Ad?ugarea de c?tre
Autoritate a noi clauze ?i/sau renun?area la unele dintre acestea, precum ?i modificarea lor sunt permise pân? la
momentul perfect?rii contractului, ulterior orice ad?ugare, renun?are ori modificare realizându-se prin încheierea de act
adi?ional, cu acordul p?r?ilor contractante.
(2) Contractul se întocme?te în 4 exemplare originale, din care 3 pentru Autoritate ?i unul pentru produc?torul validat.
(3) Finan?area se utilizeaz? numai dup? îndeplinirea tuturor condi?iilor de intrare în vigoare a contractului prev?zute în
cuprinsul s?u ?i numai în termenul de valabilitate al acestuia.
(4) Contractul intr? în vigoare la data semn?rii acestuia de c?tre p?r?ile contractante ?i este valabil pân? la data de 11
decembrie. Suma r?mas? neutilizat? la data de 11 decembrie se consider? anulat? ?i r?mâne la dispozi?ia Autorit??ii.
(5) Se consider? renun?are la finan?area aprobat? neprezentarea produc?torului validat pentru semnarea contractului
?i/sau neprezentarea documentelor solicitate de c?tre Autoritate într-un termen de maximum 10 zile de la data
comunicat? de c?tre Autoritate.
(6) Lista produc?torilor valida?i care au încheiat contract cu Autoritatea se public? pe pagina de internet a Autorit??ii.

Art. 15: Verificarea autenticit??ii tichetelor valorice
(1) Dup? perfectarea contractului, produc?torul validat înscrie proprietarii ?i depune la Autoritate lista proprietarilor
înscri?i ?i tichetele valorice, în original.
(2) Lista proprietarilor înscri?i se depune semnat? ?i ?tampilat? pe fiecare fil? de c?tre produc?torul validat, precum ?i
în format electronic. Lista trebuie s? con?in? date de identificare privind:
a) proprietarul înscris: nume ?i prenume, tip/serie/num?r act de identitate, domiciliul sau re?edin?a, cod numeric
personal, num?r de telefon; denumire, num?r înregistrare la oficiul registrului comer?ului/tribunal/judec?torie, dup?
caz, C.U.I./C.I.R, adresa sediului social;
b) autovehiculul uzat: categoria de folosin??/tip (M1N1), marc?, serie ?asiu/caroserie, serie motor, anul fabrica?iei,
anul primei înmatricul?ri în România, serie/num?r certificat de înmatriculare, serie/num?r certificat de distrugere,
serie/num?r certificat de radiere din eviden?a circula?iei;
c) tichetul valoric: serie ?i num?r, data distribuirii, denumirea colectorului.
(3) Autoritatea verific? autenticitatea tichetelor valorice depuse de c?tre produc?torul validat ?i public? pe pagina de
internet proprie lista tichetelor valorice autentice.
(4) Tichetele valorice r?mân spre p?strare ?i arhivare la Autoritate.
(5) Proprietarii înscri?i vor fi cuprin?i în liste diferite, în func?ie de categoria acestora: persoane fizice sau persoane
juridice.

Art. 16: Decontarea tichetului valoric
(1) Decontarea contravalorii tichetului valoric/tichetelor valorice se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al
produc?torului validat, în baza contractului încheiat între acesta ?i Autoritate ?i a cererii de decontare, al c?rei model
este prev?zut în anexa nr. 5.
(2) Cererea de decontare se poate depune la Autoritate pân? la data de 25 a lunii inclusiv. La cererea de decontare se
anexeaz? urm?toarele documente:
a) lista proprietarilor beneficiari, semnat? ?i ?tampilat? pe fiecare fil? de c?tre produc?torul validat; lista
proprietarilor beneficiari se depune ?i în format electronic;
b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizi?ion?rii autovehiculelor noi, în copie ?i în original (dup?
procedura certific?rii “Conform cu originalul” de c?tre personalul Autorit??ii, originalul se restituie); în cazul finan??rii
în baza unui contract de leasing financiar, factura trebuie s? cuprind? ?i datele de identificare a societ??ii de leasing,
precum ?i datele de identificare a proprietarului beneficiar (nume ?i prenume, cod numeric personal, adres?;
denumire, num?r înregistrare la oficiul registrului comer?ului/tribunal/judec?torie, dup? caz, C.U.I./C.I.R, adresa
sediului social);
c) declara?ia pe propria r?spundere, în form? autentificat? de notarul public, prin care proprietarul beneficiar î?i
exprim? în mod explicit op?iunea de a achizi?iona autovehiculul nou la sfâr?itul perioadei de leasing, în cazul finan??rii
în baza unui contract de leasing financiar;
d) declara?ia pe propria r?spundere a reprezentantului legal al societ??ii de leasing, prin care acesta se oblig? s?
notifice Autoritatea în termen de 5 zile, dac? proprietarul beneficiar, din diferite motive, se afl? în imposibilitate de a
achizi?iona efectiv autovehiculul care a f?cut obiectul contractului de leasing, în cazul finan??rii în baza unui contract
de leasing financiar;
e) declara?ia pe propria r?spundere a reprezentantului legai, din care s? rezulte c? produc?torul nu are obliga?ii
exigibile de pia?? la bugetul de stat, bugetele locale ?i Fondul pentru mediu.
(3) Produc?torul validat completeaz? lista proprietarilor beneficiari cu datele prev?zute la art. 15 alin. (2), la care se
adaug?:
a) seria ?i num?rul facturii emise proprietarului beneficiar;
b) denumirea societ??ii de leasing, num?rul contractului, data perfect?rii ?i perioada de leasing prev?zut? în cuprinsul
acestuia, în cazul finan??rii în baza unui contract de leasing financiar.
(4) Produc?torul validat completeaz? lista proprietarilor beneficiari, înscriindu-i pe ace?tia în ordinea stabilit? în lista
proprietarilor înscri?i prev?zut? la art. 15 alin. (2). Produc?torul validat r?spunde de corectitudinea ?i realitatea datelor
înscrise în lista proprietarilor beneficiari.
(5) Proprietarii beneficiari vor fi cuprin?i în liste diferite, în func?ie de categoria acestora: persoane fizice sau persoane
juridice.
(6) Ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 25 noiembrie, iar
decontarea se efectueaz? pân? la data de 11 decembrie inclusiv.

SEC?IUNEA 2: Proprietarul, persoan? fizic?

Art. 17: Casarea autovehiculului uzat
(1) Dup? publicarea pe pagina de internet a Autorit??ii a listei produc?torilor valida?i care au încheiat contract ?i a
listei colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul care întrune?te criteriile prev?zute la art. 10
alin. (1) se poate prezenta la un colector în vederea pred?rii spre casare a autovehiculului uzat.
(2) Colectorul îi elibereaz? proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor
Ordinului ministrului mediului ?i gospod?ririi apelor, al ministrului administra?iei ?i internelor ?i al ministrului
transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului ?i a condi?iilor de emitere
a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, precum ?i tichetul valoric, numai dup?:
a) verificarea existen?ei cumulative a componentelor esen?iale ale autovehiculului: motorul, transmisia, trenul de
rulare, caroseria, ?asiul, precum ?i echipamentele electronice de gestionare a func?iilor vehiculului ?i dispozitivul
catalizator, dac? acestea au fost prev?zute din fabrica?ie;
b) stabilirea îndeplinirii condi?iei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabrica?ie în baza
certificatului de înmatriculare ?i/sau a altor documente doveditoare;
c) stabilirea îndeplinirii condi?iei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului
de înmatriculare ?i a c?r?ii de identitate a vehiculului, dac? aceasta exist?, sau a altor documente doveditoare;
d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare ?i a c?r?ii de identitate a vehiculului, dac? aceasta exist?, a
coresponden?ei dintre datele înscrise în aceste documente ?i tipul/categoria de folosin?? (M1N1), marca
autovehiculului uzat, seria ?asiuiui/caroseriei ?i seria motorului;
e) verificarea coresponden?ei datelor înscrise în actul de identitate al proprietarului cu datele cuprinse în certificatul
de înmatriculare a autovehiculului uzat ?i în celelalte documente prezentate.
(3) Pentru identificarea exact? a calit??ii persoanei care pred? autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita,
dup? caz, prezentarea urm?toarelor documente:
a) certificatul de mo?tenitor; atunci când certificatul de mo?tenitor atest? existen?a mai multor mo?tenitori, este
necesar? procura notarial? prin care persoana ce se prezint? în vederea pred?rii spre casare a autovehiculului uzat
este împuternicit? s? ac?ioneze ?i s? încheie acte juridice în numele ?i pe seama tuturor como?tenitorilor în cadrul
programului, în vederea pred?rii spre casare a autovehiculului uzat ?i ob?inerii tichetului valoric, radierii
autovehiculului uzat din eviden?a circula?iei, înscrierii la un produc?tor validat ?i achizi?ion?rii autovehiculului nou;
b) certificatul de c?s?torie sau documentul care atest? schimbarea/modificarea numelui ?i/sau prenumelui, eliberat
de autoritatea competent?;
c) actul care atest? schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de re?edin??.
(4) Documentele prev?zute la alin. (2) ?i (3) trebuie prezentate de c?tre proprietar în original ?i copie. Dup?
confruntarea înscrisurilor, colectorul certific? exemplarul în copie “Conform cu originalul” ?i restituie proprietarului
exemplarul original. Copiile documentelor r?mân spre p?strare ?i arhivare la colector.
(5) Colectorul are în p?strare un registru de eviden?? a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Con?inutul
registrului, modul de completare ?i termenul de p?strare a acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între colector
?i Autoritate.
(6) Autoritatea poate solicita copiile documentelor prev?zute la alin. (2) ?i (3), precum ?i Registrul de eviden?? a
tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora ?i confruntarea cu
datele înscrise în tichetele valorice distribuite.
(7) Colectorul r?spunde de corectitudinea ?i realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere,
tichetului valoric distribuit ?i Registrului de eviden?? a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.
(8) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se public? pe pagina de internet a Autorit??ii odat? cu
publicarea listei produc?torilor valida?i.

Art. 18: Radierea autovehiculului uzat
(1) Anterior prezent?rii la serviciul comunitar regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor competent
teritorial, proprietarul trebuie s? ob?in? copii legalizate ale certificatului de înmatriculare ?i certificatului de distrugere a
autovehiculului uzat.
(2) Certificatul de radiere din eviden?a circula?iei a autovehiculului uzat se elibereaz? la cererea proprietarului, în baza
pred?rii certificatului de înmatriculare ?i a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în
original.
(3) Certificatul de radiere din eviden?a circula?iei trebuie s? men?ioneze c? autovehiculul uzat a fost casat/predat în
vederea dezmembr?rii.

Art. 19: Înscrierea la produc?torul validat
(1) Proprietarul se prezint? în vederea înscrierii la unul dintre produc?torii valida?i, numai dup? publicarea pe pagina
de internet a Autorit??ii a listei produc?torilor valida?i care au încheiat contract cu aceasta.
(2) Produc?torul validat înscrie proprietarul în baza verific?rii ?i confrunt?rii datelor cuprinse în urm?toarele
documente:
a) actul de identitate al proprietarului, în copie ?i în original (originalul se restituie);
b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizat?;
d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizat?;
e) certificatul de radiere din eviden?a circula?iei a autovehiculului uzat, în original;
f) declara?ia pe propria r?spundere, în form? autentificat? de notarul public, prin care proprietarul î?i exprim? în mod
explicit op?iunea de a achizi?iona autovehiculul nou la sfâr?itul perioadei de leasing, în cazul inten?iei acestuia de a
ob?ine finan?are în baza unui contract de leasing financiar.
(3) Dup? constatarea îndeplinirii condi?iilor de participare la program ?i a concordan?ei datelor cuprinse în
documentele prezentate, produc?torul validat elibereaz? proprietarului nota de înscriere, conform modelului prev?zut
în anexa nr. 6.
(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate dep??i data-limit? de utilizare a tichetului valoric.
(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate produc?torului validat.
(6) Dup? eliberarea notei de înscriere, documentele prev?zute la alin. (2), cu excep?ia tichetelor valorice, r?mân spre
p?strare ?i arhivare la produc?torul validat.
(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verific?rii autenticit??ii tichetelor valorice, produc?torul validat
transmite Autorit??ii lista proprietarilor înscri?i, precum ?i tichetele valorice aferente.
(8) Produc?torul validat garanteaz? comercializarea autovehiculului nou, din al c?rui pre? de vânzare se scade
contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, c?tre proprietarul înscris care îndepline?te cumulativ urm?toarele
condi?ii:
a) a prezentat tichet valoric declarat autentic/tichete valorice declarate autentice de c?tre Autoritate;
b) se prezint?, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la produc?torul validat, în vederea achizi?ion?rii
autovehiculului nou.
(9) În cazul în care achizi?ionarea autovehiculului nou nu se realizeaz? din culpa exclusiv? a produc?torului validat,
acesta are obliga?ia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile dup? data de 11 decembrie a anului în care
proprietarul trebuia s? beneficieze de achizi?ionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achizi?ion?rii unui
autovehicul nou, din al c?rui pre? se va sc?dea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 20: Achizi?ionarea autovehiculului nou
(1) Dup? publicarea pe pagina de internet a Autorit??ii a listei tichetelor valorice autentice, f?r? a se dep??i îns?
termenul de valabilitate a notei de înscriere, produc?torul validat ?i proprietarul înscris efectueaz? formalit??ile de
vânzare-cump?rare ?i predare-primire a autovehiculului nou, produc?torul validat sc?zând din pre?ul de vânzare a
acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.
(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, produc?torul validat eviden?iaz? pre?ul de vânzare ?i, distinct, face
men?iunea “Suma de …… lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suport? de c?tre
Administra?ia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional pentru anul ……. “.
Sub rubrica “Total de plat?” se înscrie textul “Diferen?a de plat? beneficiar” ?i se men?ioneaz? suma r?mas? de achitat
de c?tre proprietar.
(3) Factura va cuprinde ?i datele de identificare a societ??ii de leasing, în cazul finan??rii în baza unui contract de
leasing financiar.

SEC?IUNEA 3: Proprietarul, persoan? juridic?

Art. 21: Sesiunea de înscriere
(1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum ?i suma alocat? sesiunii de înscriere se aprob? prin
dispozi?ie a pre?edintelui Autorit??ii.
(2) Dispozi?ia prev?zut? la alin. (1) se public? pe pagina de internet a Autorit??ii, cu cel pu?in 5 zile înainte de data
deschiderii sesiunii de înscriere.

Art. 22: Înscrierea la Autoritate
(1) În cadrul sesiunii de înscriere aprobat? conform art. 21, proprietarul poate depune la Autoritate dosarul de
înscriere.
(2) Dosarul de înscriere se întocme?te de c?tre proprietar ?i trebuie s? cuprind? urm?toarele documente:
a) cererea de finan?are, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 7, în original, semnat? de c?tre reprezentantul
legal al proprietarului sau de c?tre persoana împuternicit?/desemnat? s? îl reprezinte în cadrul programului, dac?
proprietarul nu este reprezentat de însu?i reprezentantul s?u legal;
b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al proprietarului;
c) procura notarial? de împuternicire a persoanei care reprezint? proprietarul în cadrul programului, dac? proprietarul
nu este reprezentat de însu?i reprezentantul s?u legal, înso?it? de actul de identitate al acesteia în copie; în cazul
proprietarului, unitate administrativ-teritorial?, se prezint?, în copie certificat? “Conform cu originalul” de c?tre
secretar, dispozi?ia primarului/pre?edintelui consiliului jude?ean de desemnare a persoanei care reprezint? unitatea
administrativ-teritorial? în cadrul programului, dac? este cazul, înso?it? de copia actului de identitate al acesteia;
d) certificatul de înregistrare fiscal?, corespunz?tor formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prev?zut în anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 262/2007, cu modific?rile ulterioare, în copie;
e) certificatul de atestare fiscal?, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice,
valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;
f) certificatul/certificatele de atestare fiscal? emis/emise de direc?ia/direc?iile de taxe ?i impozite locale,
valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social ?i pentru punctul/punctele de lucru
pentru care se inten?ioneaz? achizi?ionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original; dac? nu este cazul,
proprietarul, unitate administrativ-teritorial?, poate prezenta declara?ia pe propria r?spundere a secretarului;
g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, valabil
la data depunerii dosarului de înscriere, în original;
h) certificatul de atestare privind obliga?iile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în
original;
i) certificatele de înmatriculare a autovehiculelor uzate, în copii certificate “Conform cu originalul”;
j) cu excep?ia proprietarului, operator economic: copiile formularelor de raportare contabil? la încheierea ultimului
exerci?iu financiar, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor publice, înso?ite, dup? caz,
de rapoartele administratorilor ?i ale comisiei de cenzori sau de ultimul raport de audit ori raportul de analiz? pe baz?
de bilan?, formularul de raportare contabil? semestrial?, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului
Finan?elor Publice, împreun? cu ultima balan?? de verificare lunar?; în cazul proprietarului cu activitate pân? la un an,
dar nu mai mic? de 6 luni, se depune ultima balan?? de verificare, transpus? în formular de bilan? contabil.
(3) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate administrativ-teritorial?, trebuie s? cuprind? ?i hot?rârea consiliului
local sau jude?ean, dup? caz, privind participarea la program, în original sau copie certificat? “Conform cu originalul”
de c?tre secretar.
(4) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate sau institu?ie de înv???mânt, trebuie s? cuprind? ?i urm?toarele
documente specifice:
a) dovada personalit??ii juridice, aviz sau autoriza?ie de func?ionare, în copie;
b) decizia, ordinul sau actul de numire/validare, dup? caz, prin care a fost numit directorul unit??ii de înv???mânt ori
rectorul institu?iei de înv???mânt, în copie;
c) actul doveditor al acredit?rii, în copie;
d) hot?rârea consiliului de administra?ie privind participarea la program, în original sau în copie legalizat?.
(5) Dosarul de înscriere a proprietarului, organiza?ie neguvernamental?, trebuie s? cuprind? ?i urm?toarele documente
specifice, dup? caz:
a) actul constitutiv, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în copie;
b) statutul, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în copie;
c) hot?rârea adun?rii generale a organiza?iei neguvernamentale/composesoratului privind alegerea reprezentantului
legal, în copie;
d) certificatul de înscriere în Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor, în copie legalizat?;
e) certificatul eliberat de c?tre instan?a competent?, care atest? faptul c? organiza?ia neguvernamental? nu a fost
radiat? din Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor, în original ?i nu mai vechi de 10 zile fa?? de data depunerii dosarului de
înscriere;
f) declara?ia, în original, privind eventuala activitate economic? a organiza?iei neguvernamentale, al c?rei model este
prev?zut în anexa nr. 8;
g) hot?rârea adun?rii generale a organiza?iei neguvernamentale privind participarea la program, în original sau copie
legalizat?.
(6) Dosarul de înscriere a proprietarului, operator economic, trebuie s? cuprind? ?i urm?toarele documente specifice:
a) actul de înfiin?are (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în
copie;
b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comer?ului, împreun? cu toate anexele, sau/?i certificatul
constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modific?rile ?i complet?rile
ulterioare, pentru sediul social ?i punctul/punctele de lucru pentru care se inten?ioneaz? achizi?ionarea
autovehiculelor noi în cadrul programului, în copii;
c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comer?ului, în original ?i nu mai vechi de 30 de zile la data
depunerii dosarului de înscriere, din care s? rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare,
capitalul social, obiectul principal de activitate ?i activit??ile secundare de activitate, administratorii,
ac?ionarii/asocia?ii ?i situa?ia juridic?;
d) copia actului de identitate al reprezentantului legal;
e) hot?rârea/decizia adun?rii generale a ac?ionarilor/asocia?ilor, a asociatului unic, a consiliului de administra?ie
privind participarea la program, în copie legalizat?;
f) declara?ia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obliga?ia
notific?rii; modelul declara?iei este prev?zut în anexa nr. 9;
g) copiile formularelor de raportare contabil? la încheierea ultimelor dou? exerci?ii financiare, vizate de organele
teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, înso?ite de rapoartele administratorilor ?i ale comisiei de
cenzori sau de rapoartele de audit, dup? caz, precum ?i copiile formularelor de raportare contabil? semestrial?, vizate
de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan?elor Publice, înso?ite de ultima balan?? de verificare
lunar?; în cazul solicitantului cu activitate pân? la un an, dar nu mai mic? de 6 luni, se depune ultima balan?? de
verificare a anului în curs, transpus? în formular de bilan? contabil.
(7) Dosarul de înscriere a proprietarului, institu?ie public?, trebuie s? cuprind? ?i urm?toarele documente specifice:
a) actul de înfiin?are, în copie certificat? “Conform cu originalul”;
b) actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificat? “Conform cu originalul”;
c) hot?rârea/decizia/dispozi?ia privind participarea la program, în original sau copie legalizat?.
(8) Hot?rârea/decizia/dispozi?ia de participare la Program trebuie s? cuprind?:
a) acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate ?i achizi?ionarea de autovehicule noi prin program;
b) num?rul de autovehicule noi care se inten?ioneaz? a fi achizi?ionate prin program, tipul/categoria de folosin??
(autoturisme/autoutilitare u?oare) ?i marca acestora;
c) valoarea total? a finan??rii solicitate, reprezentând prima de casare corespunz?toare num?rului de autovehicule
uzate;
d) anexa, con?inând lista autovehiculelor uzate care urmeaz? s? fie casate prin program; lista va cuprinde
urm?toarele date: tipul/categoria de folosin?? a autovehiculului uzat (autoturism/autoutilitar? u?oar?), marca,
num?rul de înmatriculare; anul fabrica?iei, anul primei înmatricul?ri în România, num?rul ?i seria certificatului de
înmatriculare, num?rul de inventar.
(9) Dosarul de înscriere se depune legat, paginat ?i opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura
Autorit??ii, la adresa: Administra?ia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucure?ti, Splaiul Independen?ei nr. 294, corp A,
sectorul 6, cod po?tal 060031.
(10) Plicul con?inând dosarul de înscriere poate fi transmis prin po?t?, cu confirmare de primire, cu condi?ia ca data de
expediere, eviden?iat? prin ?tampila po?tei, s? nu dep??easc? data-limit? aferent? sesiunii de înscriere.
(11) Proprietarul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, urm?toarele informa?ii:
a) denumirea ?i adresa sa complet?;
b) titlul: “Dosar de înscriere în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional pentru anul …….. – Persoane
juridice”;
c) sesiunea de înscriere.
(12) Autoritatea nu r?spunde pentru situa?ia în care plicurile transmise prin po?t? sunt recep?ionate dup? 5 zile
lucr?toare de la data-limit? aferent? sesiunii de înscriere, chiar dac? data de expediere, eviden?iat? prin ?tampila
po?tei, nu dep??e?te data-limit? de depunere; în acest caz, dosarul de înscriere nu mai face obiectul analizei ?i
evalu?rii.
(13) La data recep?ion?rii plicului con?inând dosarul de înscriere, acesta prime?te de la registratura Autorit??ii un
num?r de înregistrare, în ordinea sosirii.
(14) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere care sunt ilizibile sau care con?in ?ters?turi ori modific?ri, precum ?i
cele incomplete sau con?inând date ?i informa?ii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de înscriere.
Art. 23: Aprobarea înscrierii proprietarului
(1) Aprobarea înscrierii proprietarului se face în urma analizei ?i evalu?rii documentelor cuprinse în dosarul de
înscriere depus.
(2) În vederea analizei ?i evalu?rii documentelor cuprinse în dosarul de înscriere depus de c?tre proprietar, prin
dispozi?ie a pre?edintelui Autorit??ii se nume?te Comisia de analiz? ?i evaluare, constituit? din personal din cadrul
Autorit??ii.
(3) Comisia de analiz? ?i evaluare verific? îndeplinirea de c?tre proprietar a criteriilor de eligibilitate, completând fi?a
de evaluare a eligibilit??ii proprietarului, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 10.
(4) În baza propunerii Comisiei de analiz? ?i evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprob? înscrierea în
program a proprietarului sau respinge dosarul de înscriere a acestuia.
(5) Comisia de analiz? ?i evaluare ?i/sau structurile de decizie ale Autorit??ii pot solicita proprietarului orice
documente sau informa?ii suplimentare considerate esen?iale/necesare pentru fundamentarea hot?rârii/deciziei de
aprobare a înscrierii.
Art. 24: Suma aprobat? proprietarului înscris
(1) Proprietarul, operator economic, poate solicita cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, la momentul
depunerii dosarului de înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nul?; dac? activeaz? în domeniul transporturilor, acesta
nu poate solicita mai mult de echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la momentul depunerii dosarului de
înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nul?.
(2) Valoarea total? a ajutoarelor de stat de minimis acordate proprietarului, operator economic, pe o perioad? de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali preceden?i ?i anul fiscal în cursul c?ruia se înscrie în program), cumulat? cu valoarea
aloc?rii financiare acordate în baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobat? prin dispozi?ia pre?edintelui
Autorit??ii nu dep??e?te echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro în
cazul celui care activeaz? în sectorul transporturilor).
(3) Solicit?rile cumulate ale tuturor proprietarilor înscri?i nu trebuie s? dep??easc? suma alocat? sesiunii de înscriere;
în condi?iile în care suma total? solicitat? de c?tre proprietarii înscri?i dep??e?te suma alocat? sesiunii de înscriere,
Autoritatea va proceda la distribuirea acesteia între proprietarii înscri?i, prin aplicarea unui coeficient de
propor?ionalitate ob?inut din raportul dintre suma alocat? sesiunii de înscriere ?i suma total? solicitat? de c?tre
proprietarii înscri?i.
(4) Lista proprietarilor ?i suma aprobat? fiec?ruia se public? pe pagina de internet a Autorit??ii.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

Art. 25: Casarea autovehiculului uzat
(1) Dup? publicarea pe pagina de internet a Autorit??ii a listei proprietarilor înscri?i ?i a sumei aprobate fiec?ruia,
proprietarul înscris pred? autovehiculul uzat unui colector care are încheiat protocol cu Autoritatea.
(2) Colectorul elibereaz? proprietarului înscris certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor
Ordinului ministrului mediului ?i gospod?ririi apelor, al ministrului administra?iei ?i internelor ?i al ministrului
transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 87/527/411/2005, precum ?i tichetul valoric, numai dup?:
a) verificarea existen?ei cumulative a componentelor esen?iale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul
de rulare, caroseria, ?asiul, precum ?i echipamentele electronice de gestionare a func?iilor vehiculului ?i dispozitivul
catalizator, dac? acestea au fost prev?zute din fabrica?ie;
b) stabilirea îndeplinirii condi?iei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabrica?ie în baza
certificatului de înmatriculare ?i/sau a altor documente doveditoare;
c) stabilirea îndeplinirii condi?iei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului
de înmatriculare ?i a c?r?ii de identitate a vehiculului, dac? aceasta exist?, sau a altor documente doveditoare;
d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare ?i a c?r?ii de identitate a vehiculului, dac? aceasta exist?, a
coresponden?ei dintre datele înscrise în aceste documente ?i categoria de folosin??/tipul (M1/N1), marca
autovehiculului uzat, seria ?asiului/caroseriei ?i seria motorului;
e) verificarea coresponden?ei datelor înscrise în documentul de identificare a proprietarului (dovada personalit??ii
juridice) cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului ?i în celelalte documente prezentate;
f) verificarea actului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite/desemnate s? predea spre
casare autovehiculul uzat.
(3) Documentele prev?zute la alin. (2) trebuie prezentate de c?tre proprietar, în original ?i în copie. Dup? verificarea
acestora, colectorul certific? exemplarele în copie “Conform cu originalul” ?i restituie proprietarului exemplarele
originale. Copiile documentelor r?mân spre p?strare ?i arhivare la colector.
(4) Colectorul va ?ine un registru de eviden?? a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Con?inutul registrului,
modul de completare ?i termenul de p?strare al acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între colector ?i
Autoritate.
(5) Autoritatea poate solicita documentele prev?zute la alin. (2), precum ?i Registrul de eviden?? a tichetelor valorice
distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora ?i confruntarea cu datele înscrise în
tichetele valorice distribuite.
(6) Colectorul r?spunde de corectitudinea ?i realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere,
tichetului valoric distribuit ?i registrului de eviden?? a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.
(7) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se public? pe pagina de internet a Autorit??ii odat? cu
publicarea listei produc?torilor valida?i.

Art. 26: Radierea autovehiculului uzat
(1) Anterior prezent?rii la Serviciul comunitar regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor competent
teritorial, proprietarul trebuie s? ob?in? copii legalizate de pe certificatul de înmatriculare ?i de pe certificatul de
distrugere a autovehiculului uzat.
(2) Certificatul de radiere din eviden?a circula?iei autovehiculului uzat se elibereaz? la cererea proprietarului, în baza
pred?rii certificatului de înmatriculare ?i a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în
original.
(3) Certificatul de radiere din eviden?a circula?iei trebuie s? men?ioneze c? autovehiculul uzat a fost casat/predat în
vederea dezmembr?rii.

Art. 27: Înscrierea la produc?torul validat
(1) Proprietarul se prezint? în vederea înscrierii la unul dintre produc?torii valida?i, numai dup? publicarea pe pagina
de internet a Autorit??ii a listei produc?torilor valida?i care au încheiat contract cu Autoritatea.
(2) Produc?torul validat înscrie proprietarul în baza verific?rii ?i confrunt?rii datelor cuprinse în urm?toarele
documente:
a) actul de identificare a proprietarului (dovada personalit??ii juridice), în copie;
b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizat?;
d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizat?;
e) certificatul de radiere din eviden?a circula?iei a autovehiculului uzat, în original;
f) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului sau actul de identitate al persoanei
împuternicite/desemnate de c?tre reprezentantul legal al proprietarului, în original ?i copie (originalul se restituie);
g) procura de împuternicire/actul de desemnare a persoanei împuternicite/desemnate de c?tre reprezentantul legal
al proprietarului, în original, dac? este cazul;
h) declara?ia pe propria r?spundere, în form? autentificat? de notarul public, prin care proprietarul î?i exprim? în mod
explicit op?iunea de a achizi?iona autovehiculul nou la sfâr?itul perioadei de leasing, în cazul inten?iei acestuia de a
ob?ine finan?are în baza unui contract de leasing financiar.
(3) Dup? constatarea îndeplinirii condi?iilor de participare la program ?i a concordan?ei datelor cuprinse în
documentele prezentate, produc?torul validat elibereaz? proprietarului nota de înscriere, conform modelului prev?zut
în anexa nr. 11.
(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate dep??i data-limit? de utilizare a tichetului valoric.
(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate produc?torului validat.
(6) Dup? eliberarea notei de înscriere, documentele prev?zute la alin. (2), cu excep?ia tichetelor valorice, r?mân spre
p?strare ?i arhivare la produc?torul validat.
(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verific?rii autenticit??ii tichetelor valorice, produc?torul validat
transmite Autorit??ii lista proprietarilor înscri?i, precum ?i tichetele valorice aferente.
(8) Produc?torul validat garanteaz? comercializarea autovehiculului nou, din al c?rui pre? de vânzare se scade
contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, c?tre proprietarul înscris care îndepline?te cumulativ urm?toarele
condi?ii:
a) a prezentat tichetul valoric declarat autentic/tichetele valorice declarate autentice de c?tre Autoritate;
b) se prezint?, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la produc?torul validat, în vederea achizi?ion?rii
autovehiculului nou.
(9) În cazul în care achizi?ionarea autovehiculului nou nu se realizeaz? din culpa exclusiv? a produc?torului validat,
acesta are obliga?ia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile dup? data de 11 decembrie a anului în care
proprietarul trebuia s? beneficieze de achizi?ionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achizi?ion?rii unui
autovehicul nou, din al c?rui pre? se va sc?dea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 28: Achizi?ionarea autovehiculului nou
(1) Dup? publicarea pe pagina de internet a Autorit??ii a listei tichetelor valorice autentice, f?r? a se dep??i îns?
termenul de valabilitate a notei de înscriere, produc?torul validat ?i proprietarul înscris efectueaz? formalit??ile de
vânzare-cump?rare ?i predare-primire a autovehiculului nou, produc?torul validat sc?zând din pre?ul de vânzare al
acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.
(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, produc?torul validat eviden?iaz? pre?ul de vânzare ?i, distinct, face
men?iunea “Suma de …… lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suport? de c?tre
Administra?ia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto na?ional pentru anul ……. “.
Sub rubrica “Total de plat?” se înscrie textul “Diferen?a de plat? beneficiar” ?i se men?ioneaz? suma r?mas? de achitat
de c?tre proprietar.
(3) Factura trebuie s? cuprind? ?i datele de identificare a proprietarului beneficiar (denumire, nr. de înregistrare la
oficiul registrului comer?ului sau nr. de înregistrare la tribunal/judec?torie, dup? caz, C.U.I./C.I.F., adresa sediului
social, precum ?i datele de identificare a societ??ii de leasing, în cazul finan??rii în baza unui contract de leasing
financiar).

CAPITOLUL IV: Dispozi?ii finale

Art. 29: Publicarea informa?iilor relevante
(1) Toate datele, informa?iile, instruc?iunile, comunicatele, listele ?i alte documente relevante în leg?tur? cu programul
se public? pe pagina de internet a Autorit??ii, www.afm.ro, la sec?iunea “Informa?ii privind Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto na?ional”.
(2) Singurele informa?ii ?i instruc?iuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub
form? de comunicate de pres? din partea Autorit??ii.

Art. 30: Reguli de publicitate
(1) Orice demers publicitar efectuat cu privire la “Proiectul de diminuare a polu?rii prin înnoirea Parcului auto na?ional”,
în orice form? ?i în orice mediu, trebuie s? specifice c? acesta se realizeaz? prin “Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto na?ional” derulat de Autoritate ?i finan?at din Fondul pentru mediu.
(2) Dispozi?ia de la alin. (1) se aplic?:
a) produc?torilor valida?i care au încheiat contract cu Autoritatea;
b) colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea.

Nu ai timp, chef, rabdare sa citesti toata Procedura de inscriere in Programul Rabla 2010 ?

Completeaza formularul de contact si un Specialist Vanzari iti va explica intreaga procedura !

Click pentru a completa Formularul de contact Rabla 2010 !

Art. 31
Anexele nr. 1-11 fac parte integrant? din prezentul ghid.

Anexele sunt disponibile pe site www.afm.ro
Crezi ca e pretul corect ?

Comenteaza anuntul pe BURSA Rabla 2010 !Formular Programul Rabla 2011

 

Bursa tichete rabla 2011

 

verificare tichete rabla 2010